Poszukuje kierowców kat. B, auta dostawcze 1.5t plandeka (kabina sypialna wejkam), system pracy 4+1 (lub inny do uzgodnienia), jazda po Europie Zachodniej (stałe trasy) Wymagana własna działalność gospodarcza. Znajomość języków obcych i doświadczenie będzie dodatkowym atutem. Zachęcam do kontaktu

Czytaj więcej: http://praca.gratka.pl/oferta/kierowca-samochodu-dostawczego-3972635.html?utm_source=po-praca&utm_medium=email&utm_campaign=podglad-ogloszenia

Jeżeli współpracowałeś z nami w ciągu ostatnich 5 lat ten tekst jest skierowany do Ciebie.
Szanowna/y Pani/e
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleniem dyrektywy 95/46/WE (RODO) (zwanego dalej: Rozporządzeniem lub RODO) GOKARO F.H.U. Roman Majerski z siedzibą
w Biczyce Dolne 190, 33-395 Chełmiec, NIP: PL7341262549 informuje że od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez GOKARO F.H.U. Roman Majerski Pani/Pana danych osobowych.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy że:
1) Administratorem danych jest GOKARO F.H.U. Roman Majerski z siedzibą w Biczyce Dolne 190, 33-395 Chełmiec, NIP: PL7341262549
2) Inspektorem ochrony danych osobowych jest: Małgorzata Majerska, kontakt: gokaro0@op.pl temat wiadomości: Dane Osobowe
3) Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji zawartej umowy
4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są podmioty upoważnione przepisami prawa takie jak Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Urząd Skarbowy, Państwowa Inspekcja Pracy, organy egzekucyjne, Sądy, Krajowy Rejestr Sądowy, firmy ubezpieczeniowe, a także podmioty i firmy informatyczne współpracujące z Administratorem w zakresie księgowości i/lub rachunkowości
5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres:
a) w związku z zawarciem umowy, w celu jej realizacji – przez okres obowiązywania umowy
b) w zakresie ustalenia i dochodzenia roszczeń własnych lub obrony przez zgłoszonymi roszczeniami – do momentu przedawnienia potencjalnych roszczeń wynikających
z umowy lub innego tytułu
c) w zakresie wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze – przez okres, w jakim przepisy prawa nakazują Administratorowi przechowywanie dokumentacji i wypełnianie względem Pani/Pana obowiązków z nich wynikających
7) Przysługuje Pani/Panu:
a) prawo do dostępu do treści danych
b) prawo do sprostowania danych
c) prawo do usunięcia danych
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych
e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
f) prawo do przenoszenia danych
8) Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wydanej uprzednio zgody na przetwarzanie.
9) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – o ile uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem RODO;
10) Podanie Pani/Pana danych osobowych jest warunkiem koniecznym do świadczenia usług
a konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości świadczenia i oferowania usług (realizacji umowy);
11) Pani/Pana dane NIE będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Do podpisu Ministra infrastruktury właśnie trafił projekt zmian w rozporządzeniu dotyczącym mocowania ładunków.

Mocowanie ładunków – główne założenia rozporządzenia:

1. przestrzeń ładunkowa powinna być utrzymana w czystości

2. środek ciężkości ładunku powinien znajdować się możliwie najniżej i najbliżej osi wzdłużnej pojazdu

3. ładunek mocuje się z zastosowaniem co najmniej jednej z następujących metod:

– ryglowania;
– blokowania, w tym blokowania miejscowego lub całościowego;
– mocowania za pomocą odciągów prostych;
– mocowania odciągiem przepasującym od góry.

4. rozmieszczenie oraz mocowanie ładunku powinno być sprawdzane podczas każdego załadunku, częściowego rozładunku lub przeładunku oraz po gwałtownym hamowaniu lub innym zdarzeniu mogącym negatywnie oddziaływać na mocowanie ładunku.

Cały tekst projektu rozporządzenia

Dzisiaj wyjątkowo zaprezentuję działanie wózków samoładujących:

1.Wózek samoładujący – Innolift

Jak widać proste, szybkie i przyjemne. Wózek elektryczny, z chowanymi widłami, dzięki którym można załadować wózek razem z paletą na samochód.

2. Wózek samoładujący – Pallift

3. Wózek samoładujący – Noblelift

 

Jak widać na filmach, wózek samoładujący jest idealnym rozwiązaniem dla przewoźników. Zastępuje ciężkie i kosztowne windy hydrauliczne, jest lżejszy oraz bardziej mobilny. Jednocześnie można go zastosować do każdego samochodu, niezależnie od typu czy metody zabudowy. Jego dodatkowym atutem jest to, że wózek nie jest zamontowany na stałe do jednego samochodu co pozwala na „przerzucanie” go między samochodami w razie sprzedaży bądź awarii pojazdu.

Polecam do zapoznania się ofertą firm produkujących wózki.

Artykuł

§ 417

Prawa przewoźnika w przypadku niedotrzymania czasu załadunku

(1) Jeśli nadawca nie załaduje ładunku w czasie przewidzianym na dokonanie załadunku lub jeśli nie udostępni on ładunku w czasie przewidzianym do załadunku w przypadku, gdy załadunek nie należy do jego obowiązków, wówczas przewoźnik może mu wyznaczyć stosowny termin wraz ze złożeniem oświadczenia, że nie będzie dłużej czekać, jeśli do upływu wyznaczonego terminu nadawca nie załaduje ładunku lub go nie udostępni.

(2) Jeśli do czasu upływu terminu wyznaczonego zgodnie z dyspozycją ust. 1 ładunek nie zostanie załadowany lub udostępniony, wówczas przewoźnik ma prawo wypowiedzieć umowę i dochodzić roszczeń, o których mowa w § 415 ust. 2.

(3) Jeśli do czasu upływu terminu wyznaczonego zgodnie z dyspozycją ust. 1 zostanie załadowana lub udostępniona jedynie część ustalonego ładunku, wówczas przewoźnik ma prawo przystąpić do przewozu niekompletnego ładunku i dochodzić roszczeń, o których mowa w § 416 ust. 2 i 3.

(4) Przewoźnikowi nie przysługują powyższe roszczenia w przypadku, gdy niedotrzymanie czasu załadunku wynikło z przyczyn zaliczanych do zakresu ryzyka przewoźnika.

Zatem, przewoźnik może żądać:
1) zapłaty za przewóz,
2) zwrot uiszczonych opłat i wydatków,
3) tzw. „martwy fracht” czyli 1/3 ustalonej zapłaty za przewóz (jeżeli wypowiedzenie nastąpi z powodów zaliczanych do zakresu ryzyka przewoźnika).

Artykuł L1632-3

L’usage illicite de stupéfiants par le personnel d’une entreprise de transport ferroviaire, routier, fluvial, maritime ou aérien exerçant des fonctions mettant en cause la sécurité du transport est réprimé conformément aux dispositions de l’article L. 3421-1 du code de la santé publique.

W wolnym tłumaczeniu:

Nielegalne użycie narkotyków przez personel przedsiębiorstwa kolejowego, drogowego, rzecznego, morskiego lub lotniczego, wykonującego funkcje służbowe, jest karane zgodnie z przepisami art. L 3421-1 Kodeksu Zdrowia Publicznego.

Co z tego wynika?

Article L3421-1
L’usage illicite de l’une des substances ou plantes classées comme stupéfiants est puni d’un an d’emprisonnement et de 3750 euros d’amende. Les personnes coupables de ce délit encourent également, à titre de peine complémentaire, l’obligation d’accomplir un stage de sensibilisation aux dangers de l’usage de produits stupéfiants, selon les modalités fixées à l’article 131-35-1 du code pénal. Si l’infraction est commise dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, ou par le personnel d’une entreprise de transport terrestre, maritime ou aérien, de marchandises ou de voyageurs exerçant des fonctions mettant en cause la sécurité du transport dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende. Pour l’application du présent alinéa, sont assimilés au personnel d’une entreprise de transport les travailleurs mis à la disposition de l’entreprise de transport par une entreprise extérieure.

Nielegalne użycie jednej z substancji lub roślin sklasyfikowanych jako narkotyki podlega karze pozbawienia wolności w wymiarze jednego roku i grzywnie w wysokości 3750 € Osoby winne tego przestępstwa ponoszą także, jako karę uzupełniającą, obowiązek odbycia stażu: art. 131-35-1 Kodeksu Karnego.

A teraz część odnosząca się bezpośrednio do pracowników przedsiębiorstwa kolejowego, drogowego, rzecznego, morskiego lub lotniczego, wykonującego funkcje służbowe:

Jeżeli przestępstwo zostało popełnione podczas wykonywania czynności lub przy wykonywaniu obowiązków […] przez personel przedsiębiorstwa transportu lądowego, morskiego lub lotniczego, towarowego lub pasażerskiego […] karę zwiększa się do pięciu lat pozbawienia wolności i 75 000 € kary porządkowej. Do celów niniejszego ustępu pracownikami przedsiębiorstwa są pracownicy udostępnieni przedsiębiorstwu transportowemu przez przedsiębiorstwo zewnętrzne.

Wniosek:

Nigdy nie prowadź samochodu pod wpływem narkotyków (bez względu na kraj w jakim się obecnie znajdujesz).

Zarówno przewoźnicy, jak i nadawcy/odbiorcy oraz spedytorzy narażeni są na bycie oszukanym przez nieuczciwe praktyki stosowane przy transporcie.

Przykłady nieuczciwych praktyk przewoźnika

 1. Kradzież ładunku
 2. Podszywanie się pod istniejącą firmę
 3. Podrabianie dokumentów (nieistniejąca firma)
 4. Duże opóźnienia załadunek/rozładunek.
 5. Problemy z dokumentami i/lub kontaktem.
 6. Łamanie zakazu doładunku.

Istnieją już dobre rady dotyczące tego jak się przed tym uchronić. Powiedzmy szczerze, nie zawsze mamy wystarczająco dużo czasu żeby chociaż spróbować sprawdzić rzetelność i uczciwość danego przewoźnika.

Unikanie nieuczciwych przewoźników

 1. Korzystamy z giełd transportowych przeprowadzających weryfikację użytkowników, co przyspiesza i ułatwia sprawdzenie potencjalnego kontrahenta.
 2. Sprawdzamy referencję wystawione przez inne firmy.
 3. Zawsze sprawdzamy opinie i oceny potencjalnego kontrahenta znajdujące się na jego profilu na giełdzie transportowej.
 4. Sprawdzamy datę i kraj rejestracji  oraz okres działania firmy.
 5. Sprawdzamy dokumenty firmy: ubezpieczenia, certyfikaty, licencje.
 6. Sprawdzamy ilość wystawianych ofert, a także liczbę zawieranych transakcji.

W przypadku kiedy ocena wiarygodności firmy jest pozytywna, wówczas zawieramy transakcję. Jeżeli w naszym odczuciu firma może nie być rzetelnym bądź uczciwym przewoźnikiem, poszukujemy innej firmy.

Przykłady nieuczciwych praktyk spedytorów

 1. Brak zapłaty za wykonanie usługi.
 2. Nakładanie kar umownych za wyimaginowane przewinienia.
 3. Przekraczanie lub wydłużanie terminu płatności za usługę.
 4. Anulowanie zleceń w trakcie realizacji, bądź tuż przed planowanym załadunkiem.
 5. Bałagan w dokumentach.
 6. Unikanie kontaktu.
 7. Ładunek niezgodny ze zleceniem.
 8. Zamknięcie/przekształcenie firmy bez uregulowania płatności.

Unikanie nieuczciwych spedytorów

Analogiczne jak w przypadku unikania nieuczciwych przewoźników, dodatkowo często przeglądamy fora transportowe, gdzie opisywane są praktyki nieuczciwych spedytorów.


 Na podstawie artykułów:
1. Metody działań fałszywych spedytorów i przewoźników

2. 10 wskazówek jak uniknąć oszustwa w transporcie

3. Metody działań nieuczciwych przewoźników

4. 3 metody działań fałszywych przewoźników

A także własnych doświadczeń.

Rozpoczynamy cykl porad. Biorąc pod uwagę wieloletnie doświadczenie jako przewoźnik oraz spedytor, zaprezentuję Państwu najlepsze sposoby jak unikać problemów oraz dodatkowych kosztów. Postaram się także pomóc Państwu unikać nieuczciwych spedytorów oraz przewoźników żądających dodatkowych opłat za wyimaginowane przewinienia.

Ze swojej strony polecam zapoznanie się z zapisami Konwencji CMR, oraz ustawy z dnia 15 listopada 1984 r, „Prawo przewozowe” (Dz.U. 1984 Nr 53 poz. 272).

1 . Określenie wymaganego pojazdu

Zawsze określaj spedytorowi jakiego typu pojazdu potrzebujesz, Jeżeli znasz wymiary ładunku, również powinieneś je określić wcześniej.
Jeżeli twój ładunek musi zostać załadowany lub rozładowany w nietypowy sposób (z boku lub od góry) ZAWSZE to podkreślaj. Jeżeli nie określisz takich wymagań wcześniej to TY odpowiadasz za dodatkowe koszty związane ze zmianą sposobu załadunku lub rozładunku. Jeżeli wcześniej określisz swoje wymagania, a mimo to przewoźnik podstawi samochód niezgodny z Twoimi wymaganiami to ON odpowiada za dodatkowe koszty.

2. Zawsze uzupełniaj list przewozowy CMR

Nadawca odpowiada przed przewoźnikiem za błędne lub niedostateczne wypełnienie listu przewozowego i CMR. (Art. 6 i 7 Konwencji CMR)

3. Uważaj na sprzęt i pracowników przewoźnika

W przypadku wyrządzenia szkody przewoźnikowi odpowiada za to Nadawca.  Odnosi się to również do sytuacji gdy źle zabezpieczony towar wyrządził szkodę przewoźnikowi. (Art. 10 Konwencji CMR )

4. Zawsze podawaj spedytorowi dokładne dane
i instrukcje

Przewoźnik ma prawo do zwrotu kosztów wynikających z wykonania przez niego dodatkowych instrukcji. Zmieniasz w trakcie przewozu miejsce rozładunku oddalone o 200km? Musisz liczyć się z dodatkowymi kosztami. (Art. 16 Konwencji CMR)

5. Reklamacje

Pamiętaj maksymalnych terminach złożenia reklamacji. Jeżeli je przekroczysz, Twoja reklamacja nie będzie mogła zostać rozpatrzona. Artykuł 30 Konwencji CMR określa jakie terminy przysługują dla określonych powodów reklamacji.
Dodatkowo, jeżeli powodem Twojej reklamacji jest opóźnienie dostawy- w przypadku skierowania sprawy na drogę sądową musisz udokumentować rzeczywistą wysokość powstałej szkody.

Możliwości

Zastosowany przez nas system monitoringu GPS pozwala na określenie pozycji nieruchomego pojazdu z dokładnością do kilku metrów. W przypadku pojazdu poruszającego się dane o pozycji aktualizowane są w odstępach czasu wynoszących 2-5 min.

Korzyści

Dokładność systemu monitoringu pozwala nam na bieżąco kontrolować sytuację samochodów, co zwiększa bezpieczeństwo kierowców, ładunków, a także zastosowanego środka transportu.
Możemy także kontrolować czas jazdy i postoju, monitorować czas pracy kierowców. Jednocześnie możemy sprawnie zarządzać flotą, planować trasy oraz szukać zleceń.
W trakcie realizacji zleceń możemy na bieżąco informować klienta o pozostałej odległości do miejsca przeznaczenia.
Elementem dodatkowo zwiększającym bezpieczeństwo jest moduł badający siłę sygnału GSM w miejscu przebywania pojazdu. Pozwala to na szybką ocenę sytuacji, dlaczego kierowca nie odbiera telefonu.

W ciągu wieloletniego korzystania z monitoringu GPS, wiele razy w praktyce doceniliśmy jego przydatność.

Renault Master
Renault master

Samochody

Nasza flota składa się z 8 pojazdów Renault Master.
Każdy o ładowności 1000-1200kg z przestrzenią ładunkową 8-europalet.
Każdy z pojazdów jest wyposażony w komplet pasów do zabezpieczania ładunków, a także zabezpieczenie BHP kierowcy:
– buty robocze ze stalowym noskiem,
– kask,
– kamizelka odblaskowa,
– rękawice robocze,
– dobrze wyposażoną apteczkę.
Dodatkowo w każdej chwili możemy sprawdzić pozycję dowolnego samochodu za pomocą zamontowanych nadajników GPS.

Wszystkie nasze pojazdy spełniają normę emisji spalin EURO 5.
Dbamy o stan techniczny oraz wizualny naszych samochodów, o ich wyposażenie, a co najistotniejsze dbamy o odpowiedzialnych, sprawdzonych kierowców.

Cały czas staramy się ułatwić pracę kierowców, myślimy nad powiększeniem floty o vany 5-europalet, tzw. „blaszaki”. Marzymy także o pojazdach z windą, lub wyposażonych w paletowy wózek samoładujący.